algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN N.V. LAMPE TEXTILES

Kanegemstraat 29 - BE-8700 Tielt - BELGIË - BTW BE 0434.792.107

 1. Algemeen - bereik
  1. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bepalen de rechten en verplichtingen van LAMPE (de “verkoper”) en van zijn klanten (de “koper”) en gelden voor alle offerten, (aankoop)overeenkomsten, leveringen en activiteiten van LAMPE. Door het plaatsen van de order erkent de koper deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
  2. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor de hele duur van de zakelijke relatie, alsook voor de navolgende transacties. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden moeten slechts eenmaal worden meegedeeld.
  3.  LAMPE voert de leveringen en de dienstverleningen uitsluitend uit op basis van de hiernavolgende ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN, tenzij de partijen schriftelijk een andersluidende overeenkomst treffen. Alle andere voorwaarden – inclusief die van de koper – zijn niet bindend voor LAMPE wanneer ze niet uitdrukkelijk door LAMPE zijn aanvaard, ook wanneer ze niet uitdrukkelijk zijn afgewezen, en zullen geacht worden niet van toepassing te zijn.
  4. Ingeval een bepaling van de ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN geheel of gedeeltelijk ongeldig is, zullen de overige bepalingen van de ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN en de ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN als dusdanig onverminderd van kracht blijven.
  5.  De Engelse versie primeert boven de vertalingen.
 2. Sluiten van de overeenkomsten, offerten
  1. De offerten zijn slechts bindend wanneer ze schriftelijk zijn voorgelegd en wanneer ze uitdrukkelijk als bindend worden bedongen.
  2. Een overeenkomst wordt van kracht na onze schriftelijke bevestiging van een order of na een uitdrukkelijk andersluidende bevestiging.
  3. Een aanpassing of voorgenomen aanpassing van een voorwaarde van deze of elke andere overeenkomst zal LAMPE slechts binden na een voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
  4. Met het oog op deze ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN betekent “schriftelijk” elke communicatie tussen de verkoper en de koper via e-mail of telefax. 
  5.  Het bewijs van levering en/of de eindfactuur gelden als orderbevestiging.
  6. Illustraties, tekeningen, specificaties inzake afmetingen en gewichten, die de basis vormen van de offerte of van de orderbevestiging, zullen in regel slechts worden beschouwd als benaderende waarden, in zoverre zij niet exclusief worden aanzien als bindend.
 3. Rechtbanken en toepasselijk recht
  1. Elk geschil in verband met de verkoop en/of levering door de verkoper of andere uitvoering van een order, inclusief vorderingen inzake waarborgen en/of ingeval er meerdere verweerders zijn, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent (Rechtbank van Koophandel en Hof van Beroep).
  2.  Alle zaken die verband houden met een offerte en/of een order zullen worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Belgisch internationaal privaatrecht.
 4. Verzending en verpakking
  1. De producten worden vrachtvrij tot vervoerder geleverd (FCA – INCOTERMS) vanuit de vestigingen van LAMPE, behoudens andersluidende overeenkomst. De verpakkingskosten worden extra aangerekend. Ingeval wij helpen bij het laden, ontslaat de koper de verkoper van elke aansprakelijkheids- verantwoordelijkheid.
  2.  Alle risico's van verlies of schade aan de producten gaan over op de koper vanaf het ogenblik dat ze door de verkoper te zijner beschikking zijn gesteld op de overeengekomen plaats van levering en binnen de in de order bedongen termijn. Vanaf dat ogenblik staat de koper in voor de risico's op vertraging, verlies of schade veroorzaakt door, bijvoorbeeld, een transporteur, ongeacht of het betrokken transport van de producten al dan niet door de verkoper werd geregeld.
  3. Tenzij dat anders door de koper is gevraagd, zal de verkoper de transportmiddelen kiezen die het meest geschikt en economisch verantwoord zijn om de producten in naam van de koper te verzenden, zonder dat de verkoper enige vorm van verantwoordelijkheid draagt als gevolg daarvan.
 5.  Leveringsperiode en aanvaarding
  1.  Bij gebrek aan een andersluidende overeenkomst, loopt de leveringsperiode ten laatste vanaf de volgende tijdstippen:
   1. datum van de orderbevestiging;
   2. datum van vervulling van alle technische, commerciële en financiële vereisten vanwege de koper;
   3. datum waarop een aanbetaling van de koper is ontvangen door de verkoper en/of een kredietbrief ten voordele van de koper werd geopend.
  2. Leveringstermijnen die zijn vermeld in de orderbevestiging en/of in schriftelijke mededelingen zijn geraamde leveringstermijnen, tenzij dat andersluidend schriftelijk is bevestigd.
  3. De leveringstermijn wordt gerespecteerd wanneer de producten klaar voor levering zijn verklaard. Indien en in zoverre de goederen niet kunnen worden verzonden op het overeengekomen tijdstip om redenen die niet aan LAMPE kunnen worden toegeschreven, zal de leveringstermijn geacht worden gerespecteerd te zijn op de datum waarop er kennis is gegeven van het feit dat de goederen klaar zijn voor verzending.
  4. Deelleveringen zijn toegestaan.
  5. De leveringstermijnen mogen worden verlengd met een passende termijn in alle gevallen die buiten de controle van de verkoper vallen en die het onmogelijk maken de prestatiedeadlines te halen. Bijvoorbeeld: overheidsmaatregelen, oproer, oorlogen, natuurrampen, gebrek aan energie of grondstoffen, stakingen, lockout, gebrek aan vervoermiddelen enz. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkel geval van overmacht dat buiten de controle van een van de partijen valt de koper zal ontslaan van zijn primaire verbintenis om tijdig de betalingen te doen aan de verkoper in uitvoering van de overeenkomst. LAMPE zal de koper onverwijld op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat de ongemakken voor de koper tot een minimum worden beperkt.
 6. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  1. De opgegeven prijzen zijn altijd nettobedragen, exclusief taksen en andere lasten, voor onverpakte producten die in de vestigingen van LAMPE ter beschikking worden gehouden van de koper. Alle kosten voor verpakking, overslag, verzending (land, zee of lucht), inscheping, verzekering enz. zullen extra worden aangerekend. De koper zal instaan voor de betaling van alle rechten, taksen en andere officiële heffingen, alsook voor de heffingen en kosten voor douaneformaliteiten bij de uitvoer en de invoer van de producten en, indien nodig, voor transit in het buitenland. De koper moet aan de verkoper alle onderdelen van voormelde kosten, heffingen of uitgaven voorschieten die de verkoper eventueel zou moeten betalen, zodat het bedrag dat aan de verkoper wordt betaald en dat de verkoper ontvangt de nettoprijs is.
  2.  De koper is verantwoordelijk voor de betaling van alle kostprijsverhogingen van rechten, taksen, heffingen en zegels na het plaatsen van de order. In het algemeen en niettegenstaande alle andersluidende bepalingen, zal de orderprijs en/of de leveringstermijn vermeld in de order worden aangepast als gevolg van een verhoging of verlaging van kosten en/of een verlenging of verkorting van het tijdsschema als gevolg van de uitvoering van een nieuwe wet- of regelgeving die zich voordoet na de vervaldatum van de bieding of wijziging in de interpretatie van elke vigerende wet- of regelgeving van elke welkdanige gouvernementele of andere overheid.
  3. De prijzen zijn onderhevig aan aanpassingen door de verkoper die te wijten zijn aan onvoorzienbare schommelingen, zoals in de kosten voor materialen, energie en arbeid, tussen de datum van de laatste offerte en de contractuele leveringsdatum. De koper erkent en bevestigt hierbij dit gegeven en dat dergelijke prijsaanpassingen geldig zijn zonder voorafgaande overeenkomst. LAMPE zal de koper voor zover mogelijk en binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van zijn voornemen om de prijzen aan te passen.
  4. De betalingen moeten gebeuren volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Behoudens andersluidende overeenkomst moeten de facturen van LAMPE worden betaald op de datum van facturatie. Afhoudingen of kortingen zijn onderworpen aan een bijzondere overeenkomst. De betalingen worden geacht te gebeuren op het ogenblik dat ze zijn gecrediteerd op de bedrijfsrekening van LAMPE.
  5. Klachten die niet volledig zijn afgesloten geven geen aanleiding tot uitstel van betaling.
  6.  De verkoper behoudt zich het recht voor de schuldvorderingen over te dragen aan een incassobureau.
  7.  De wanbetaling van een deel van de prijs op de vervaldatum of de gebrekkige naleving van de vervaldatum van om het even welke betaling zal voor de verkoper het recht inhouden om de onmiddellijke betaling te eisen van alle nog openstaande betalingen (wissels inbegrepen) en om de deelbetalingen die de verkoper heeft ontvangen alsook de gereedschappen en andere zaken in bewaring bij de verkoper in te houden tot de algehele betaling van alle verschuldigde bedragen.
  8.  Bij wijze van vergoeding voor de schade geleden als gevolg van voormelde laattijdige betaling(en), is de koper aan de verkoper onverwijld een bedrag verschuldigd gelijk aan 15% van het openstaande saldo, alsook een interest gelijk aan 12 % (op jaarbasis) op het volledige openstaande bedrag, zonder dat hiervoor een aanmaning is vereist.
  9.  Niettegenstaande toepassing van de sanctie voorzien in 6.8 hiervoor, zal de gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur om elke welkdanige reden de verkoper het recht verlenen om de levering van producten stop te zetten en/of alle werkzaamheden te onderbreken, zonder kennisgeving of andere formaliteit. Deze beslissing, een zaak van aanspraak te wijten aan de koper, houdt het recht in om bestaande contracten met terugwerkende kracht te annuleren, zonder afbreuk te doen aan het recht op schadevergoeding of mogelijke schade bovenop de interesten in hoofde van de verkoper.
 7. Annulatie - stopzetting
  1. Een vertraging in levering, het niet-naleven van een procedure of elke andere oorzaak die buiten de redelijke controle van de verkoper valt, zoals oorzaken die te wijten zijn aan derden, en die het onmogelijk maakt voor de verkoper om zijn contractuele verplichtingen na te komen, zal geacht worden geen grondslag te vormen voor een welkdanige vergoeding noch voor de annulatie of stopzetting van een order, geheel of gedeeltelijk, door de koper.
  2. De verkoper zal het recht hebben de overeenkomst stop te zetten wanneer de koper in een procedure van faillissement, insolventie of vereffening is, of wanneer er zich een belangrijke wijziging voordoet in de wettelijke omstandigheden van de koper die zijn kredietwaardigheid ondermijnen. De stopzetting van een overeenkomst zal de schulden van de koper ten aanzien van de verkoper niet verminderen.
  3. Wanneer de koper om eigen redenen een order geheel of gedeeltelijk eenzijdig verbreekt of stopzet, moet hij onmiddellijk aan de verkoper een financiële schadevergoeding betalen gelijk aan 25% van het geannuleerde deel van de order. Deze schadevergoeding is bedoeld om de schade te vergoeden in verband met de productiecapaciteit die voor de order werd gereserveerd, het daaruit resulterende verlies van commerciële mogelijkheden en de administratieve kosten, onverminderd het recht van de verkoper om grotere schade te bewijzen en te vorderen.
 8. Voorbereidend werk, lithografieën en/of andere prints, tools
  1. Alle voorbereidende werk, zoals schetsen, tekeningen, kostenramingen, originelen, stalen enz. die door de verkoper zijn gemaakt zullen afzonderlijk worden gefactureerd wanneer zij niet uitmonden in een order. Dat voorbereidende werk, alsook de brochures, catalogi, presentaties of dergelijke blijven de exclusieve eigendom van de verkoper. Elk gebruik ervan, meer bepaald het overdragen, kopiëren, publiceren en bezorgen, inclusief het kopiëren bij uittreksel, vergt de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
  2. De definitieve tekeningen, lithografieën en/of andere prints, clichés, drukrollen, stans-, injectie- en speciale tools enz. zullen de eigendom blijven van de verkoper, zullen in zijn bezit blijven en gedurende 2 jaar worden bijgehouden voor herhalingsorders, zelfs na volledige betaling. Indien er binnen de periode van 2 jaar geen herhalingsorders zijn geplaatst, zal de verkoper vrij zijn naar eigen goeddunken te beschikken over de items.
 9. Beschermde rechten
  1. Wanneer er werkstukken worden gemaakt volgens de ideeën, voorstellen, modellen, tekeningen of stalen van de koper, staat de koper er borg voor dat er geen beschermde rechten van derden worden geschonden. In alle wettelijke procedures in verband met schadevorderingen wegens inbreuken op patentrechten, handelsmerkrechten, bescherming van ontwerpen, handelsgeheimen of procedures beschermd door copyright, zal de koper de verkoper vrijwaren voor alle vorderingen van derden en voor de daaruit resulterende kosten en moet hij tussenkomen in gerechtelijke procedures als de verkoper hem hiertoe uitnodigt.
  2. Los van het bestaan van wettelijke beschermingsrechten en zonder beperking, zullen alle ideeën, uitvindingen, ontwerpen en stalen, software, informatie, gegevens, werkzaamheden beschermd door copyright, octrooien, ontwerprechten, handelsmerken, kopieerrechten en fabrieksgeheimen en alle knowhow of andere intellectuele eigendom, gemaakt door de verkoper, en alle technieken die de verkoper toepast om de producten te vervaardigen en te ontwerpen, voorafgaand aan of bij de verwerking van een order, altijd de intellectuele en exclusieve eigendom blijven van de verkoper en mogen deze niet worden overgedragen aan of op een andere manier gedeeld met derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De levering van producten wordt niet geacht aan de koper enige licentie te verlenen op de intellectuele eigendomsrechten van de verkoper. De koper verbindt er zich toe alle maatregelen te treffen die vereist zijn om te voorkomen dat de intellectuele eigendomsrechten van de verkoper rechtstreeks dan wel onrechtstreeks worden aangetast.
  3. Alle gegevens vervat in de afzonderlijk uitgereikte controle- en eenvormigheidsattesten worden uitsluitend meegedeeld om de eenvormigheid van de geleverde producten te bevestigen. Alle resultaten van statistische analyse, ongeacht de auteur ervan, die zijn gebaseerd op voormelde gegevens, blijven de eigendom van de verkoper en mogen niet aan derden worden meegedeeld.
 10. Kennisgeving van gebreken
  1.  Een waarborgvordering zal onderworpen zijn aan de voorwaarde dat de koper een vanuit commercieel standpunt redelijke schriftelijke kennisgeving doet van de gebreken die zich voordoen binnen de 8 werkdagen na levering voor zichtbare gebreken of 8 dagen na de ontdekking van een verborgen gebrek van het product, met opgave van een specifieke beschrijving van de aard van het gebrek. Op verzoek van de verkoper moet de koper op eigen kosten stalen van de gebrekkige producten opsturen. Voor producten die zijn gemaakt op basis van schetsen of tekeningen of ideeën van de koper, is de waarborg van de verkoper beperkt tot het feit dat het product is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de schriftelijk overeengekomen richtlijnen of in overeenstemming met het patroon vrijgegeven door de koper. Waarborgen omtrent de werkzaamheid, de inzetbaarheid en geschiktheid van de producten voor welbepaalde gebruiken aangegeven door de koper zijn uitgesloten.
  2. Elk geschil omtrent de kwaliteit, de levering of elke klacht zal de koper geen recht verlenen om betalingen op te schorten.
  3. Het terugzenden van gebrekkige goederen – exclusief stalen – is slechts toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Indien er desondanks goederen worden teruggestuurd, moeten alle daaruit volgende kosten voor de verkoper worden terugbetaald.
 11. Waarborg en aansprakelijkheid
  1. De waarborgperiode zal in alle gevallen beperkt zijn tot 6 maanden na levering.
  2. Indien er componenten zijn gebruikt, moet de koper, wanneer er zich gebreken voordoen in de componenten, eerst de producent van die componenten aanspreken. We dragen hierbij onze waarborgaanspraken met betrekking tot die componenten over aan de koper. Wanneer een component een defect vertoont, moet de koper de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen. De verkoper zal de naam en het adres van de producent van het bedoelde component meedelen aan de koper.
  3.  Zijn uitgesloten van alle waarborg: gebreken of schade die het gevolg zijn van opslag of gebruik van de producten door de koper of zijn klanten in omstandigheden die ofwel abnormaal zijn of niet stroken met de aanvaarde normen.
  4.  Voor elke geformuleerde en aanvaarde klacht kan de verkoper ofwel de prijs verminderen, ofwel de gebrekkige producten vervangen, ofwel de aankoopprijs terugbetalen, volgens de voorkeur van de verkoper. De verkoper is enkel aansprakelijk volgens dwingend recht, gangbaar voor daden van ernstige nalatigheid en opzet. Andere welkdanige klachten, zoals vorderingen voor vergoeding van onrechtstreekse of gevolgschade, winstderving of verliezen allerhande door toedoen van de koper of van een derde zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Wanneer de verkoper wordt aangesproken door derden, zal de koper de verkoper vrijwaren voor deze vorderingen.
 12. Productaansprakelijkheid
  1. Klachten vanwege de koper of derden onder de hoofding “productaansprakelijkheid” overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid zijn uitgesloten, tenzij de partijen die aanspraak maken op vergoeding bewijzen dat de fout werd veroorzaakt binnen onze verantwoordelijkheidssfeer en dat zij minstens is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.
 13. Voorbehoud van eigendom
  1.  De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht van de geleverde producten voor tot de algehele inlossing van alle financiële verplichtingen, inclusief interesten en kosten door de koper. De koper mag de producten die het voorwerp zijn van het eigendomsvoorbehoud slechts verwerken of doorverkopen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de verkoper. Door de leveringen te verwerken of te vermengen met andere producten, verwerft de verkoper mede-eigendom in het daaruit resulterende product in verhouding tot de geldwaarde van het samengestelde product.
 14. Wettelijke opvolging en overdracht
  1. De orders zijn bindend voor de rechtsopvolger van de koper of van de verkoper. De rechten en verplichtingen zoals bepaald in de overeenkomst en de ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN mogen door geen van partijen worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij; die toestemming zal niet onredelijkerwijze worden ingehouden of uitgesteld. Dit geldt niet in geval overdracht aan de rechtsopvolger(s) van een van de partijen. Dergelijke overdracht zal geldig zijn na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.